info@toepimelitiriomas.gr   |   Social       

Εκλογική Επιτροπή ΕΕΑ: Πρόσκληση

Δημοσιεύτηκε : 11-10-2017

εκλογες εεα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1. Καλούνται τα μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, προς ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ε.Α., οι οποίες θα διεξαχθούν στο κεντρικό κατάστημα του Επιμελητηρίου επί της οδού Πανεπιστημίου αρ.44, στον 1ο όροφο, την 2α, 3η και 4η Δεκεμβρίου 2017, ημέρες Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, αντίστοιχα, και από ώρα 9η π.μ. έως την 7η μ.μ. εκάστη ημέρα. Ο αριθμός των αντιπροσώπων (εδρών) του κάθε Τμήματος που θα εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου ανέρχεται σε τριάντα εννέα (39) για το Τμήμα Επαγγελματιών και δώδεκα (12) για το Τμήμα Υπηρεσιών. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου που έχει παρέλθει ένα (1) έτος από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, δηλαδή έχουν εγγραφεί μέχρι και την 1.12.2016 και είναι ταμειακώς ενήμερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του Ν.4484/ 1.8.2017 που αντικατέστησε την παρ. 2 του άρθρου 3β του Ν.2081/ 1992.

Ειδικώτερα, νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα. Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα.  

 1. Καλούνται τα μέλη να εξοφλήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι του έτους 2016 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3, Π.Δ. 372/1992. Η εξόφληση μπορεί να γίνει το αργότερο σαράντα (40) ημέρες πριν τις εκλογές, δηλαδή μέχρι και την 23η.10.2017, ημέρα Δευτέρα. 
 2. Καλούνται τα νομικά πρόσωπα, που οι εκπρόσωποί τους δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους, όπως υποβάλλουν στην Γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής τις εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων τους, καθώς και της αλλαγής αυτών, που θα ασκήσουν για λογαριασμό τους το εκλογικό δικαίωμα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3γ του ν. 2081/1992, ως τροποποιηθείς ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν τις εκλογές, ήτοι μέχρι την 25.11.2017, ημέρα Σάββατο και από ώρα 8:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

Δικαίωμα ψήφου έχουν :

 • κάθε προσωπική εταιρεία μέχρι δύο (2) ψήφους, ήτοι :

(α) η Ο.Ε. μέχρι δύο ψήφους, δύο ομόρρυθμων εταίρων, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών,

(β) η Ε.Ε. μέχρι δύο ψήφους, είτε δύο ομόρρυθμων εταίρων, είτε ενός ομόρρυθμου και ενός ετερόρρυθμου, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών,

 • η Ε.Π.Ε. μέχρι δύο ψήφους των διαχειριστών, ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου, που υποδεικνύονται από την εταιρεία,
 • η Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. μία ψήφο, αυτή του διαχειριστή της,
 • η Α.Ε. μέχρι τρείς ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διοικητικά στελέχη, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
 • η Ι.Κ.Ε. μέχρι δύο ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου, που υποδεικνύεται από την εταιρεία,
 • η Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. μία ψήφο, αυτή του διαχειριστή της,
 • κάθε υποκατάστημα μία ψήφο, αυτή του Διευθυντή ή του αναπληρωτή αυτού,
 • κάθε αλλοδαπή Α.Ε. καθώς και Ε.Π.Ε. μία ψήφο, αυτή του νομίμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή του αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας,
 • κάθε Συνεταιρισμός μέχρι δύο ψήφους αυτές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα είτε των αναπληρωτών τους, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου,

Για την διευκόλυνση των νομικών προσώπων η Εκλογική Επιτροπή θα συντάξει και θα αποστείλει έντυπο υπόδειξης εκπροσώπων (εξουσιοδοτήσεως), που θα χρησιμεύσει ως υπόδειγμα.

Εάν το έντυπο δεν παραληφθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να το αναζητήσουν από την Γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής (Μαρία Κοτσιρά – τηλ.: 210 3380212 – e-mail : mkotsira@eea.gr).

Η υποβολή των ως άνω εξουσιοδοτήσεων μπορεί να αποσταλεί :

 • είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), στον αριθμό : 210 3380219,
 • είτε μέσω συστημένης επιστολής στην διεύθυνση : Εκλογική Επιτροπή Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών – Πανεπιστημίου 44 – 106 79 Αθήνα.
 1. Καλούνται όσοι επιθυμούν, να υποβάλουν υποψηφιότητα το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη των εκλογών δηλαδή μέχρι και την 2α Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και μέχρι ώρα 15:00. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται κατά συνδυασμό από τον επικεφαλής αυτού, στο πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής, στις οποίες επισυνάπτεται απόδειξη καταβολής παραβόλου ύψους 50,00 € στο Ταμείο του Επιμελητηρίου και από την οριζόμενη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/ 1986 για τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, (άρθρο 3γ, παρ. 4, ν.2018/1992, ως τροποποιηθείς ισχύει), και ασυμβίβαστα, (άρθρο 3γ, παρ. 3, ν.2018/1992, ως τροποποιηθείς ισχύει).  
 2. Η παρούσα να δημοσιευθεί επί δύο (2) συνεχόμενες ημέρες στις ημερήσιες εφημερίδες ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ και να ανακοινωθεί στα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.

Σημειώνεται ότι :

 • «Κανένας ψηφοφόρος δεν δύναται να έχει περισσότερες από μία ψήφους όσες ιδιότητες και αν έχει. Σε περίπτωση ασκήσεως περισσοτέρων επαγγελμάτων από το ίδιο πρόσωπο ή την ίδια επιχείρηση το εκλογικό δικαίωμα ασκείται στην κατηγορία της κατά δήλωσης επιλογής του» (άρθρο 5 Π.Δ.372/ 1992),
 • κάθε φυσικό πρόσωπο έχει μία (1) ψήφο,
 • εκλόγιμοι είναι όσοι έχουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια, είτε ατομικά είτε ως μέλη προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών ή συνεταιρισμών ή ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα, ως προς το δικαίωμα ψήφου,  στο άρθρο 3γ του ν. 2081/1992.

Από την Εκλογική Επιτροπή

του Επαγγελματικού

Επιμελητηρίου Αθηνών

Απολογισμός δράσης

Ακολουθείστε μας